ஜே ஜே சில குறிப்புகள்

ஜே ஜே சில குறிப்புகள்

⚣ ஜே ஜே சில குறிப்புகள் Books ⚡ Author சுந்தர ராமசாமி [Sundara Ramasamy] – Replica-watches.co ஜே ஜே சில குறிப்புகள் by Sundara ஜே ஜே சில குறிப்புகள் book Read reviews from the world's largest community for readers ஜே⚣ ஜே ஜே சில குறிப்புகள் Books ⚡ Author சுந்தர ராமசாமி [Sundara Ramasamy] – Replica-watches.co ஜே ஜே சில குறிப்புகள் by Sundara ஜே ஜே சில குறிப்புகள் book Read reviews from the world's largest community for readers ஜே? ஜே ஜே சில குறிப்புகள் by Sundara ஜே ஜே சில குறிப்புகள் book read reviews from the world's largest community for readers ஜேஜே சில குறிப்புகள் ஜேஜே சில குறிப்புகள் நாவலனுபவம் Get link Facebook Twitter Pinterest Email Other Apps December தமிழின் மிக முக்கிய நாவல்களுள் ஒன்றான ஜேஜே சில குறிப்புகளை நான்கு மாதங்களுக்கு மு ஜேஇஇ மெயின் ?.

ஜே mobile ஜே book சில epub குறிப்புகள் epub ஜே ஜே pdf ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUB??ட்ஆஃப் | JEE Main ஜேஇஇ மெயின் கட்ஆஃப் மதிப்பெண்கள் தேசிய தேர்வு முகமையால் ஜேஜேசில குறிப்புகள் தழுவலா? | ஜேஜேசில குறிப்புகளின் இதே வடிவம் கொண்ட நூறு நாவல்களை என்னால் சுட்டிக் காட்டமுடியும் சாமர்செட் மாம் எழுதிய நூல்களிலேயே மூன்று நாவல்களுக்கு இவ் ஜேஜே சில விளக்கங்கள் | திண்ணை ஜேஜே ஜே ஜே PDF or சில விளக்கங்கள் Posted by நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா On December Comment This entry is part of in the series Issue நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா எழுத்.


??ட்ஆஃப் | JEE Main ஜேஇஇ மெயின் கட்ஆஃப் மதிப்பெண்கள் தேசிய தேர்வு முகமையால் ஜேஜேசில குறிப்புகள் தழுவலா? | ஜேஜேசில குறிப்புகளின் இதே வடிவம் கொண்ட நூறு நாவல்களை என்னால் சுட்டிக் காட்டமுடியும் சாமர்செட் மாம் எழுதிய நூல்களிலேயே மூன்று நாவல்களுக்கு இவ் ஜேஜே சில விளக்கங்கள் | திண்ணை ஜேஜே ஜே ஜே PDF or சில விளக்கங்கள் Posted by நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா On December Comment This entry is part of in the series Issue நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா எழுத்.

ஜே ஜே சில குறிப்புகள்

ஜே ஜே சில குறிப்புகள் Sundara Ramaswamy – fondly known as SuRa in literary circles was one of the exponents of Tamil modern literature He edited and published a literary magazine called Kalachuvadu He wrote poetry under the penname Pasuvayya His novels are Oru Puliya Marathin Kathai The Story of a Tamarind Tree JJ Silakuripukal JJ Some Jottings tr AR Venkadachalapathy Katha and Kuz.

10 thoughts on “ஜே ஜே சில குறிப்புகள்

 1. Saravana Saravana says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே book, சில epub, குறிப்புகள் epub, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUB'JJ Sila kuripugal' starts as a tamil writer's obsession with a fictitious malayalam writer 'JJ' But soon the reader will realise that the book is not about JJ at all JJ is a tool that the author uses to explore a wide range of philosophical themes emotions and experiences Pretense This is one of the themes that recur at many places in the book Balu talk about his childhood with his sister


 2. Anbu Anbu says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே book, சில epub, குறிப்புகள் epub, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBThis book JJ sila Kurippugal JJ Some Jottings is one of most celebrated novels in Tamil literature From what I know this is the first ever post modernist tamil novel It destroys all the formats of novel writing Part one is like prologue for the part 2


 3. Vignesh Vijay Vignesh Vijay says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே book, சில epub, குறிப்புகள் epub, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBNot a review but my kuripugalThis book has been with me for many years now i have tried reading two times before but couldn't complete it at one point i even felt it's not for me But when I happen to read it now I felt its greatness and insights now I feel I should read it once in a while on the ye


 4. Sharmili Priyadarsini Sharmili Priyadarsini says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே book, சில epub, குறிப்புகள் epub, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBThis was recommended to me years ago by a friend yet it took a long time for me to read this Somewhere deep down I could not recognize JJ as a fictional character right from the beginning For there are several people who are strong willed identified as arrogant and often misunderstood in every area of arts


 5. Aswin Ramadas Aswin Ramadas says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே book, சில epub, குறிப்புகள் epub, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBAll through the book it questions ur inner heart


 6. Bhuvan Bhuvan says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே book, சில epub, குறிப்புகள் epub, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBExceptionally good


 7. Harish Sankar Harish Sankar says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே book, சில epub, குறிப்புகள் epub, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBAfter reading rave reviews about this novel I gave it a try This was a very difficult book to comprehend and to get the ideaThis novel takes the form of Brief Notes of a writer's remembrance of another writer JJJeethu Joseph aka JJ is a fictional author dramatist and amateur artist but Sundara ramaswamy takes so much efforts by making him a character of flesh and bonesThis novel contains precious gems of passages and the end part which is described as the translation of JJ's diary shines the bestVery different attempt Makes a dent in Tamil literary Circle


 8. Sarguru nathan Sarguru nathan says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே book, சில epub, குறிப்புகள் epub, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBIt is indeed a good read with a lot of could have done better pieces It has so many wonderful moments but I feel Su Ra hasn't hit it hard Probably even this would have been considered a brave attempt and a bold narrative in 80's Could be considered as one of the best modernist piece in Tamil that I've read and has a definite post mordern touch to it If I have read it before a couple of years I would have definitely given it 5 stars


 9. Srinivasan Srinivasan says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே book, சில epub, குறிப்புகள் epub, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBI WAS TRYING TO READ SOME POSTMODERN NOVELS IN TAMIL AND THIS BOOKS WAS KIND OF THE LAST RESORT I WAS HOPING TO CAPTURE MY ATTENTIONAND BY THE BOOKS I READ THERE ARE DIFFERENT KIND OF VIEWS ON POSTMODERN NOVELS AND THE MOST AUTHOR'S VIEW OF POSTMODERNISM NOT EVEN COME CLOSE TO MINE HENCE I PRONOUNCE VASAN SUCK'S AT TAMIL LITERATUREi AM VASAN


 10. Murali Krishnaa Murali Krishnaa says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே book, சில epub, குறிப்புகள் epub, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBSplendid Definitely a benchmark


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *